Forretningsjus

Rudihagen bistår næringsdrivende med de fleste forretningsjuridiske problemstillinger.

Rudihagens bistand bygger på unik tverrfaglig kompetanse innenfor jus, teknologi, forretningsdrift og økonomi, samt offentlige og politiske beslutningsprosesser.

Oppdragsgivere som ønsker forretningsjuridisk bistand basert på forståelse av virksomhetens samlede problemstillinger og muligheter, vil nyte særlig godt av Rudihagens tjenester.

Kontrakts- og entrepriserett

Rudihagen bistår i utarbeidelse, inngåelse, gjennomføring og oppfølging av avtaler.

I komplekse prosjekter og prosesser bistår Rudihagen med å avklare hvilke forhold som må avtalereguleres, hvilke parter det må inngås avtaler mellom, avtalestruktur, samt innhold i den enkelte avtale.

I enkle forhold bistår Rudihagen slik at avtaler tilpasses behovet, uten å etablere kompleksitet og avtalestørrelse utover det som er nødvendig.

Er avtaler etablert, bistår Rudihagen med å vurdere implikasjonene av disse, samt legge strategi og planer for håndtering.

Rudihagen har bred erfaring med standard entreprisekontrakter (NS-standarder mv.), inklusive rettslige prosesser som følge av tvist om slike.

Verdisetting og Due dilligence

Rudihagen kan, da som del av rådgivingstjenesten, tilby verdivurderinger av selskaper og eiendeler.

Rudihagen bistår også med selskapsgjennomganger (due dilligence) i forbindelse med ulik type transaksjoner.

Anskaffelsesprosesser

Rudihagen bistår i anskaffelsesprosesser, der den tverrfaglige kompetansen gjør at en kan ta prosessansvar utover det rent juridiske.

Rudihagen kan ta ansvar for etablering av anskaffelsesunderlag, tilbudsforespørsler og oppfølging av mulige kontraktsparter.

Arbeidslivsrett

Rudihagen har erfaring med arbeidslivsrettslige spørsmål fra lederroler, rådgiving, samt konkrete rettslige prosesser inklusive hovedforhandlinger i arbeidstvister. Rudihagens viktigste rolle innen fagfeltet er som løpende rådgiver for bedrifter, slik at rettslige problemstillinger unngås ved omstillinger og i enkeltsaker.

Skatt- og avgiftsrett

Rudihagen rådgir om skatt og avgifter i forbindelse med etablering og drift av virksomhet, omdanning av virksomhet, overdragelse av virksomhet inkl. generasjonsskifte mv.

Ved særlig kompliserte skatte- og avgiftsrettslige spørsmål henviser Rudihagen til advokater spesialisert mot skatte- og avgiftsrett.

Selskapsrett, transaksjoner og reorganisering

Rudihagen bistår innenfor alle typer selskapsrettslige problemstillinger, inklusive transaksjoner, reorganiseringer, fisjoner, fusjoner, emisjoner og generasjonsskifter mv;

  • Bistått i flere generasjonsskifter i mellomstore familieeide bedrifter
  • Gjennomført flere fisjonsprosesser
  • Oppstart av flere selskaper
  • Kapitalinnhenting og emisjoner i flere prosjekter/etableringer
EU/EØS- og konkurranserett

Rudihagen har gjennomført mange EØS- og konkurranserettslige vurderinger for offentlige og private oppdragsgivere, da for å sikre at offentlig-/privat samarbeid skjer innenfor de EØS-rettslige rammer på området.

I VM-evalueringen utførte Rudihagen vurderingen av kandidatenes finansieringsplan på en meget tillitsvekkende måte. Dette var en svært viktig del av beslutningsgrunnlaget 

Rudihagens evne til å bygge tillit og god dialog med både kandidater og oppdragsgiver var i dette et suksesskriterium. Tillit oppnås gjennom ydmykhet, åpenhet, god fagkompetanse og grundighet. Dette er verdier og egenskaper som preger Rudihagens leveranse.

 Erik Røste, skipresident

«Innenfor utvikling av vindkraftprosjekter og etablering av krevende samarbeidsmodeller med utenlandske partnere, har Rudihagen hatt en sentral rolle og bistått på en meget god måte. Jeg vil spesielt framheve Rudihagens sterke analytiske evner og kompetanse på energiområdet, som –sammen med en sterk gjennomføringskraft –har bidratt til høy leveringskvalitet .»

Oddleiv Sæle, tidligere direktør
Eidsiva Vannkraft

«Skal du lykkes må du se helheten, men heller ikke slurve med detaljene. Oppdragsgiverne virker å sette pris på erfaring og tverrfaglighet, kombinert med viljen til å gjøre både grov- og finarbeidet» 

Tommy Rudihagen

KONTAKT

Rudihagen as /

Advokatfirmaet Rudihagen as

[email protected]

+47 48 18 80 00

Tamburvegen 16, 2640 VINSTRA  Storgata 100, 2615 LILLEHAMMER

Org. nr. konsulent : 811 771 082

Org. nr. advokat : 931 873 563

Dette nettstedet er beskyttet av Google reCAPTCHA.
Google Personvern og vilkår gjelder.