Austri Kjølberget besluttet i april 2019 bygging av Kjølberget Vindkraftverk. Rudihagen AS hadde da vært prosjektleder på vegne av Austri og eierne siden 2016. Byggingen er godt i gang, og kraftverket vil levere strøm på nettet ved årsskiftet 2020/2021

Kjølberget Vindkraftverk har 13 turbiner av typen Vestas V150, med en tårnhøyde på 119 meter og en diameter på turbinen på 150 meter. Forventet produksjon er oppunder 200 GWh per år.

Kraftverket bygges i Våler kommune i Hedmark. Kommunen har støttet prosjektet, og kraftverket var lite omstridt i konsesjonsfasen. Inn mot investeringsbeslutning og byggestart mobiliserte likevel lokale og nasjonale motstandere for å stoppe byggestart, da også som ledd i den mobiliserte motstand mot vindkraft på land i Norge, som en har sett komme i kjølvannet av NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft.

Rudihagen AS har hatt ansvar for prosjektet på vegne av eiere og styre fram til byggestart, hvor ny daglig leder kom inn i Austri Kjølberget DA. Rudihagens oppgave har å få prosjektet fram til byggestart, samt levere beslutningsunderlag for eiere og investorer. I dette ligger blant annet å;

  • Få på plass alle privatrettslige og offentligrettslige tillatelser for å kunne bygge.
  • Sørge for at kraftverket optimaliseres teknisk, produksjonsmessig og økonomisk.
  • Forhandle og ferdigstille alle relevante avtaler med leverandører, investorer, eiere og andre.
  • Håndtere alle interessenter i prosjektet.
  • Gjennomføre alle relevante analyser for å etablere beslutningsgrunnlag før signering av avtaler og byggestart.