Som kjent ble konsulentvirksomheten i Rudihagen AS i 2023 komplettert med advokattjenester under samme logo, men da som egen juridiske enhet. Etter at tjenesteområdet er utvidet, er det greit å oppdatere om hva vi har drevet med siste periode.

Innenfor advokatvirksomheten har oppgavene – blant annet – vært følgende;

 • Håndtering av tvister og rettsprosesser;
  • Erstatningssaker blant annet knyttet til generelle forretningsforhold, eiendomsrett og servitutter, avtalebrudd, samt offentlig virksomhets ansvar ved forvaltningsfeil
  • Tvister innen entrepriserett, arbeid etter NS-standarder
  • Tvister mellom eiere av aksjeselskaper, samt ansvar innenfor aksjeloven
  • Tvist om ansvar ved eiendomssalg
  • Forurensers ansvar overfor andre næringsdrivende, inklusive ansvar for andre næringsdrivendes tap som følge av forurensningen
  • Ansvar i konkurssituasjoner
  • Leieforhold næringseiendom
  • Tvangsfravikelse av eiendom
  • Nettselskaps ansvar i tilknytningsprosesser, inklusive prosesser over Reguleringsmyndigheten for energi.
 • Annen juridisk bistand;
  • Rådgiving om energirettslige spørsmål innenfor sluttbrukermarkedet, nettvirksomhet og kraftproduksjon
  • Nettilknytning av kraftforedlende virksomhet
  • Forhandling og kvalitetssikring av entrepriseavtaler
  • Forhandling og kvalitetssikring av andre forretningsavtaler
  • Forhandlinger og avtaleetablering ved salg / omsetning av næringseiendom
  • Forhandling og avtaleetablering om feste og framfeste av næringseiendom
  • Ivaretakelse av aksjonærrettigheter ved salg og emisjon
  • Oppstart av virksomhet, inklusive etablering av avtaler mellom eiere og forretningspartnere
  • Fisjoneringer av selskap
  • Generasjonsskifte i virksomheter
  • Arv, testamente og framtidsfullmakter

Innenfor konsulentvirksomheten har vi – blant annet – arbeidet med;

 • Vurdering og valg av systemløsning for styring og drift av kraftanlegg
 • Energikonsesjoner
 • Nettilknytning av kraftforbruk og kraftproduksjon
 • Dokumentasjon og markedsføring av næringsareal
 • Identifisering og vurdering av næringsareal for spesifikke industriformål
 • Etablering av industrivirksomhet
 • Framtidig luftfartsteknologi og luftfartsløsninger
 • Etablering og drift av idrettsanlegg (flere prosjekter)
 • Styreoppdrag innenfor entreprenør- og industriell virksomhet, samt i bilbransjen.

Har du spørsmål eller har behov for støtte, ring +47 48 18 80 00.