Å realisere prosjekter og forretningsmuligheter, finne samarbeidspartnere, eller løse opp i krevende situasjoner, krever at «noen» blir enige. Hva en blir enig om er gjerne kritisk for prosjektets eller bedriftens framtid. Rudihagen AS bistår i krevende forhandlings- og beslutningsprosesser.

Før en kraftutbyggingkan iverksettes må avtaler med grunneiere, investorer og leverandører, samt tillatelser fra ulike myndigheter, være på plass. Dette krever forberedelse til, gjennomføring og oppfølging av dialog, forhandlinger og avtaleinngåelser mellom en stor mengde parter. Rudihagen AS har ledet forhandlingsprosesser som har resultert i utbygginger til over 2 milliarder kroner. Kritisk i disse prosessene er håndtering av ulike interessenter, som hver for seg eller samlet kan stoppe prosjektet, samt å koordinere alle avklaringer inn mot et endelig «Financial Close». Rudihagen AS har ført i pennen de fleste type avtaler nødvendig for å realisere kraftprosjektene, da på en måte som i ettertid har vist seg å ivareta oppdragsgivers interesser og bidratt til ryddig og god gjennomføring.

Rudihagen AS har støttet bransje- og interesseorganisasjoner i kritiske politiske og regulatoriske beslutninger, slik at oppdragsgivers interesser og samfunnsriktig ressursbruk er ivaretatt. Kritisk i disse prosessene er å samle oppdragsgivers interesser på ryddig måte, identifisere de reelle beslutningspåvirkere og beslutningstakere, samt etablere tillit og åpen dialog med disse.

Rudihagen AS har, både på vegne av entreprenører og prosjekteiere, bidratt til forhandling av flere entreprisekontrakter, samt oppfølging av avtaler i gjennomførings- og driftsfasen. Rudihagen AS har bidratt til kontraktsstrategier tilpasset oppdragsgivers risikovilje, tydelighet i leveranseinnhold, rolledeling og grensesnitt, og ikke minst at oppdragsgivers overordnede interesser er ivaretatt i alle faser av prosessen. Rudihagen AS har i de fleste prosjekter ført avtalene i pennen, gjerne med støtte av relevante bransjestandarder. Rudihagen AS har bidratt til at prosjekteiere har fått gjennomført investeringer med lavere risiko og kostnader, samt at entreprenører har oppnådd kontrakter som sikrer effektiv gjennomføring, lønnsomhet og fornøyd kunde.

Rudihagen har på vegne av eiere forhandlet fram salg, delsalg og fusjon av bedrifter innenfor media, transport, entreprenørvirksomhet og rådgiving. Kritisk i slike prosesser er å finne riktig motpart, etablere strukturerte og gode prosesser, samt tillit inn mot endelig avtaleinngåelse.

Rudihagen AS har støttet regionale interesser i regulatoriske og politiske beslutningsprosesser på nasjonalt nivå knyttet til ressurstildeling, infrastrukturinvesteringer eller arbeidsplasser. Rudihagens bistand har blant annet bidratt til at infrastrukturinvesteringer er blitt prioritert og gjennomført.