Historisk er energikonsesjoner ansett som endelige tillatelser. Selv om formaliteter kunne gjenstå før bygging kunne starte, framsto å stoppe konsesjonsgitte prosjekter som en fjern tanke. Har kampen om vindkraften endret dette?

19. juni 2020 ba Stortinget regjeringen om å stoppe vindkraftvedtak «dersom det skulle foreligge feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivingens krav». Vedtaket kan ved første øyekast tolkes dithen at Stortinget mener enhver feil eller mangel kan begrunne tilbakekall av konsesjoner. Om dette er korrekt, ville tiltakshavere stå overfor en helt ny situasjon, og overfor en helt annen risiko enn en antagelig hadde sett for seg da konsesjon ble søkt og tildelt.

Masteravhandlingen «Omgjøring av vind- og vannkraftkonsesjoner» drøfter hva som kan være det rettslige grunnlaget for eventuell tilbakekall av tildelte konsesjoner, og ikke minst hva som er den rettslige situasjonen dersom forvaltningen fristes til å bruke «etterfølgende vedtak» til å stoppe bygging av kraftverk det allerede er gitt konsesjon for.

Dersom avhandlingen ønskes tilsendt, eventuelt det er ønskelig med en diskusjon om avhandlingens konklusjoner, kontakt Tommy Rudihagen på epost evt. mobiltelefon 48188000.